Ομογενείς

 1. Διαθήκες
 2. Αλλαγή ιδιοκτησίας σε ακίνητα
 3. Εγγραφές στο Κτηματολόγιο
 4. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, περιουσίας
 5. Ε9, ΦΑΠ
 6. Αποδοχή κληρονομιών
 7. Έκδοση πιστοποιητικών
 8. Διαφύλαξη περιουσίας
 9. Μισθώσεις κατοικιών, εμπορικών χώρων, κ.ο.κ.
 10. Ανάκτηση εγγράφων (γέννηση, θάνατος, γάμος, διαζύγιο, στρατολογικά, πιστοποιητικά κληρονομιάς, κ.ο.κ.)
 11. Πληρεξούσια
 12. Στρατός (απαλλαγές, εξαιρέσεις, περιορισμένη θητεία)
 13. Ελληνική Ιθαγένεια
 14. Πιστοποιητικά φορολογικής κατοκίας
 15. Δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της ιδιότητας του κατοίκου εξωτερικού