Αλλοδαποί

1. Άδεια διαμονής δεκαετούς διαρκείας (Ν.3731/2008 άρθρο 39)/Ανανέωση  
2. Άρθρο 91 Παρ. 12 / Οικογενειακή Επανένωση/ Σύζυγος/ Χορήγηση  
3. Άρθρο 91 Παρ. 12/ Οικογενειακή Επανένωση/ Τέκνα έως 18 ετών/ Χορήγηση  
4. Άρθρο 91 Παρ. 12/ Χορήγηση  
5. Άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας (Ν.3386/2005, αρθ.24, 25 & 53 έως 60 )/ Έγκριση - Ανανέωση  
6. Άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας (Ν.3386/2005, αρθ.24, 25 & 53 έως 60 )/ Έγκριση - Χορήγηση  
7. Αίτηση αλλαγής στοιχείων: Αλλαγή είδους απασχόλησης  
8. Αίτηση αλλαγής στοιχείων: Αλλαγή εργοδότη - είδους απασχόλησης  
9. Αίτηση αλλαγής στοιχείων: Αλλαγή κατοικίας  
10. Αίτηση αλλαγής στοιχείων: Αλλαγή στοιχείων ταυτοπροσωπίας  
11. Αίτηση αλλαγής στοιχείων: Απώλεια διαβατηρίου  
12. Αίτηση αλλαγής στοιχείων: Καταγγελία σύμβασης εργασίας  
13. Αίτηση ενημέρωσης  
14. Αίτηση επίσπευσης  
15. Αίτηση επανεξέτασης  
16. Αίτηση εργοδότη: Αίτηση ενημέρωσης  
17. Αίτηση εργοδότη: Αίτηση επίσπευσης  
18. Αίτηση εργοδότη: Γενική αίτηση  
19. Αίτηση εργοδότη: Επιστροφή εγγυητικής  
20. Αίτηση εργοδότη: Καταγγελία σύμβασης εργασίας  
21. Αίτηση θεραπείας  
22. Αίτηση παραίτησης  
23. Αθλητές - Προπονητές (Ν.3386/2005 άρθρο 20)/ Χορήγηση  
24. Αθλητές - Προπονητές - Εξειδικευμένο προσωπικό αθλητικών διοργανώσεων (Ν.3386/2005 άρθρο 20 παρ.5)/ Χορήγηση  
25. Αθλητές προπονητές (Ν.3386/05 Κ.Υ.Α.21535/7-11-2006)/ Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής - Ανανέωση  
26. Αθλητές προπονητές (Ν.3386/05 Κ.Υ.Α.21535/7-11-2006)/ Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής - Χορήγηση  
27. Αθλητές προπονητές (Ν.3386/2005 άρθρο 20)/ Ανανέωση  
28. Αθωνιάδα Σχολή (Ν.3386/2005 άρθρο 40)/ Ανανέωση  
29. Αθωνιάδα Σχολή (Ν.3386/2005 άρθρο 40)/ Χορήγηση  
30. Αλλαγή διαβατηρίου  
31. Αλλαγή διεύθυνσης  
32. Αλλιεργάτες (Ν.3386/2005 Άρθρο 16Α)/ Χορήγηση  
33. Αλλοδαποί γονείς Έλληνα (Ν. 3386/2005 Άρθρο 62)/ Ανανέωση  
34. Αλλοδαποί γονείς Έλληνα (Ν.3386/2005 άρθρο 61)/ Ανανέωση  
35. Αλλοδαποί γονείς Έλληνα (Ν.3386/2005 άρθρο 61)/ Χορήγηση  
36. Αλλοδαποί γονείς πολίτη Ε.Ε. (Ν. 3386/2005 Π.Δ. 106/07 Άρθρο 17)/ Παρεκκλίσεις/ Ανανέωση  
37. Αλλοδαποί γονείς πολίτη Ε.Ε. (Ν. 3386/2005 Π.Δ. 106/07 άρθρο 9)/ Ανανέωση  
38. Αλλοδαποί γονείς πολίτη Ε.Ε. (Ν.3386/2005 Π.Δ. 106/07 άρθρο 9)/Χορήγηση  
39. Αλλοδαποί γονείς πολίτη Ε.Ε.(Ν.3386/2005 Π.Δ. 106/07 άρθρα 11 & 12)/Ανανέωση  
40. Αλλοδαπό τέκνο Έλληνα (Ν.3386/2005 άρθρο 61)/ Ανανέωση  
41. Αλλοδαπό τέκνο Έλληνα (Ν.3386/2005 άρθρο 61)/ Χορήγηση  
42. Αλλοδαπό τέκνο Έλληνα (Ν.3386/2005 άρθρο 62)/ Ανανέωση  
43. Αλλοδαπό τέκνο πολίτη Ε.Ε. (Π.Δ. 106/07, άρθρο 9)/Χορήγηση  
44. Αλλοδαπό τέκνο πολίτη Ε.Ε.(Ν.3386/2005 Π.Δ. 106/07, άρθρα 11 & 12)/ Ανανέωση  
45. Αλλοδαπό τέκνο πολίτη Ε.Ε.(Ν.3386/2005 Π.Δ. 106/07, άρθρο 9)/ Ανανέωση  
46. Ανήλικο τέκνο ομογενούς (Ν.3386/2005 άρθρο 60 παρ.5)/ Χορήγηση  
47. Ανήλικο τεκνό ομογενούς(Ν.3386/2005 άρθρο 60 παρ.5)/ Ανανέωση  
48. Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα (Ν.3386/05 Κ.Υ.Α.21535/7-11-2006)/ Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής - Ανανέωση  
49. Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα (Ν.3386/05 Κ.Υ.Α.21535/7-11-2006)/ Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής - Χορήγηση  
50. Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα (Ν.3386/2005 άρθρα 24 & 25)/ Ανανέωση  
51. Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα (Ν.3386/2005 άρθρα 24 & 25)/ Χορήγηση  
52. Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα/Αλλ.Σκοπου(Ν.3386/2005 άρθρα 24 & 25)/ Ανανέωση  
53. Ανταποκριτές ξένου τύπου (Ν. 3386/2005 άρθρο 38)/ Ανανέωση  
54. Ανταποκριτές ξένου τύπου (Ν.3386/05 Κ.Υ.Α.21535/7-11-2006)/ Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής - Ανανέωση  
55. Ανταποκριτές ξένου τύπου (Ν.3386/05 Κ.Υ.Α.21535/7-11-2006)/ Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής - Χορήγηση  
56. Ανταποκριτές ξένου τύπου (Ν.3386/2005 άρθρο 38)/ Χορήγηση  
57. Ανταποκριτές ξένου τύπου(Ν.3386/2005 άρθρο 38)/ Ανανέωση  
58. Απασχόληση σε αλλοδαπές εταιρείες  (Ν.3386/2005 Κ.Υ.Α. 22470/14-10-2008)/ Ανανέωση  
59. Απασχόληση σε αλλοδαπές εταιρείες  (Ν.3386/2005 Κ.Υ.Α. 22470/14-10-2008)/ Χορήγηση  
60. Απασχόληση σε θυγατρικές εταιρείες εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες της (Ν.3386/2005 Κ.Υ.Α. 22468/14-10-08 παρ.1β)/Χορήγηση  
61. Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας (Ν.3386/2005 άρθρο 33)/ Ανανέωση  
62. Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας (Ν.3386/2005 άρθρο 33)/ Χορήγηση  
63. Αρχηγοί οργανωμένων ομάδων τουρισμού (Ν.3386/2005 Άρθρο 42)/Χορήγηση  
64. Αρχηγοί οργανωμένων ομάδων τουρισμού (Ν.3386/2005 άρθρο 42)/ Χορήγηση  
65. Αυτοτελής άδεια διαμονής αλλογενών συζύγων ομογενών από Αλβανία/ Διαζύγιο (Ν.3731/2008 άρθρο 45 παρ.1γ)/ Χορήγηση  
66. Αυτοτελής άδεια διαμονής αλλογενών συζύγων ομογενών από Αλβανία/ Καταγγελία (Ν.3731/2008 άρθρο 45 παρ.1γ)/ Χορήγηση  
67. Αυτοτελής άδεια διαμονής μελών οικογένειας ομογενούς/Διαζύγιο (Ν.3731/2008 άρθρο 45 παρ.1ε)/Ανανέωση  
68. Αυτοτελής άδεια διαμονής μελών οικογένειας ομογενούς/Καταγγελία (Ν.3731/2008 άρθρο 45 παρ.1ε)/Ανανέωση  
69. Αυτοτελής άδεια διαμονής/Από σπουδές (Ν.3386/2005 Π.Δ. 131/06 άρθρο 11 παρ.7)/Ανανέωση  
70. Αυτοτελής άδεια διαμονής/Διακοπή έγγαμης συμβίωσης (Ν.3386/2005 Π.Δ. 131/06)/Ανανέωση  
71. Αυτοτελής άδεια διαμονής/Μέχρι τη συμπλήρωση του 21ου έτους (Ν.3386/2005 Π.Δ. 131/06 άρθρο 11 παρ.6)/Ανανέωση  
72. Αυτοτελής άδεια διαμονής/Παρέλευση πενταετίας (Ν.3386/2005 Π.Δ. 131/06)/Ανανέωση  
73. Αυτοτελής άδεια παραμονής/ Ενηλικίωση Ν.3386/2005 (άρθρο 60)/ Ανανέωση  
74. Αυτοτελής άδεια παραμονής/διαζύγιο (Ν.3386/2005 άρθρο 60)/ Ανανέωση  
75. Αυτοτελής άδεια παραμονής/θάνατος (Ν.3386/2005 άρθρο 60)/ Ανανέωση  
76. Αυτοτελής άδεια παραμονής/καταγγελία (Ν.3386/2005 άρθρο 60)/ Ανανέωση  
77. Αυτοτελής/παρέλευση πενταετίας(Ν.3386/2005 άρθρο 60)/ Ανανέωση  
78. Γενική αίτηση  
79. Γνωριμία ή άσκηση του μοναχικού βίου (Ν.3386/2005 άρθρο 41 παρ.2)/ Χορήγηση  
80. Γνωριμία ή άσκηση του μοναχικού βίου(Ν.3386/2005 άρθρο 41 παρ.2)/ Ανανέωση  
81. Γονέας ανηλίκου ημέδαπου (Ν.3386/2005 άρθρα 61 & 94)/ Ανανέωση  
82. Γονέας ανηλίκου ημέδαπου (Ν.3386/2005 άρθρα 61 & 94)/ Χορήγηση  
83. Γονείς Έλληνα Πολίτη (Ν.3386/2005 Άρθρο 63)/Ανανέωση  
84. Γονείς Έλληνα Πολίτη (Ν.3386/2005 Άρθρο 63)/Αρχική Χορήγηση/Ανανέωση  
85. Γονείς Συζύγου Πολίτη Ε.Ε. (Ν. 3386/2005 Π.Δ. 106/07, άρθρα 11 & 12)/Ανανέωση  
86. Γονείς πολίτη Ε.Ε. (Ν. 3386/2005 Π.Δ. 106/07, άρθρο 17)/ Ανανέωση  
87. Γονείς συζύγου Έλληνα (Ν.3386/2005 άρθρο 61)/ Ανανέωση  
88. Γονείς συζύγου Έλληνα (Ν.3386/2005 άρθρο 61)/ Χορήγηση  
89. Γονείς συζύγου Έλληνα (Ν.3386/2005 άρθρο 62)/Ανανέωση  
90. Γονείς συζύγου πολίτη Ε.Ε.(Ν.3386/2005 Π.Δ. 106/07 άρθρο 9)/ Ανανέωση  
91. Γονείς συζύγου πολίτη Ε.Ε.(Ν.3386/2005 Π.Δ. 106/07, άρθρο 9)/ Χορήγηση  
92. Δεν παρέχεται πρόσβαση στην αγορά εργασίας (Ν.3386/05 Κ.Υ.Α.21535/7-11-2006)/ Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής - Ανανέωση  
93. Δεν παρέχεται πρόσβαση στην αγορά εργασίας (Ν.3386/05 Κ.Υ.Α.21535/7-11-2006)/ Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής - Χορήγηση  
94. Εθελοντική υπηρεσία (Ν.3386/2005 Π.Δ. 101/08 άρθρο 10)/Χορήγηση  
95. Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής (Ν. 3386/2005 Κ.Υ.Α. 21535/7-11-2006, παρ.6)/Ανανέωση  
96. Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής (Ν. 3386/2005 Κ.Υ.Α. 21535/7-11-2006, παρ.6)/Χορήγηση  
97. Εκπαιδευτικοί στο σχολείο Φιλιππινων στην Ελλάδα (Ν. 3386/2005 Κ.Υ.Α. 16346/21-7-2008)/Ανανέωση  
98. Εκπαιδευτικοί στο σχολείο Φιλιππινων στην Ελλάδα (Ν. 3386/2005 Κ.Υ.Α. 16346/21-7-2008)/Χορήγηση  
99. Εκπαιδευτικοί της Ιαπωνικής Σχολής Αθηνών (Ν.3386/05 K.Y.A.5301/29-03-06 παρ.7.1α)/ Ανανέωση  
100. Εκπαιδευτικοί της Ιαπωνικής Σχολής Αθηνών (Ν.3386/05 K.Y.A.5301/29-03-06 παρ.7.1α)/ Χορήγηση  
101. Εκπαιδευτικοί των εκπαιδευτηρίων των Σχολών Αμερικανικής Παρικοίας Αθηνών (Ν.3386/05 K.Y.A.5301/29-03-06 παρ.7.1β)/ Ανανέωση  
102. Εκπαιδευτικοί των εκπαιδευτηρίων των Σχολών Αμερικανικής Παροικίας Αθηνών (Ν.3386/05 K.Y.A.5301/29-03-06 παρ.7.1β)/ Χορήγηση  
103. Εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος (Ν.3386/05 Κ.Υ.Α.21535/7-11-2006)/ Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής - Ανανέωση  
104. Εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος (Ν.3386/05 Κ.Υ.Α.21535/7-11-2006)/ Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής - Χορήγηση  
105. Ενήλικα τέκνα διπλωματικών υπαλλήλων (Ν.3386/2005 άρθρο 37 παρ.1)/ Χορήγηση  
106. Ενήλικα τεκνά διπλωματικών υπαλλήλων (Ν.3386/2005 άρθρο 37 παρ.1)/ Ανανέωση  
107. Εξαρτημένη εργασία (Ν.3386 Άρθρο 15 Παρ.1-4) Αλλαγή σκοπού από ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα  
108. Εξαρτημένη εργασία (Ν.3386/05 Κ.Υ.Α.21535/7-11-2006)/ Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής - Ανανέωση  
109. Εξαρτημένη εργασία (Ν.3386/05 Κ.Υ.Α.21535/7-11-2006)/ Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής - Χορήγηση  
110. Εξαρτημένη εργασία (Ν.3386/2005 άρθρο 15)/ Ανανέωση  
111. Εξαρτημένη εργασία (Ν.3386/2005 άρθρο 15)/ Χορήγηση  
112. Επί μακρόν διαμένοντες (Ν. 3386/2005 Άρθρο 60 παρ.7)/Ανανέωση  
113. Επί μακρόν διαμένοντες (Ν. 3386/2005 Π.Δ. 150/06)/Ανανέωση  
114. Επί μακρόν διαμένοντες (Ν.3386/2005 Άρθρο 60 παρ.7)/Αρχική Χορήγηση/Ανανέωση  
115. Επί μακρόν διαμένοντες (Ν.3386/2005 Άρθρο 60 παρ.7)/Χορήγηση  
116. Επαγγελματιίες ποδοσφαιριστές (Ν. 3386/2005 Κ.Υ.Α. 5512/17-3-2008)/Ανανέωση  
117. Επαγγελματιίες ποδοσφαιριστές (Ν. 3386/2005 Κ.Υ.Α. 5512/17-3-2008)/Χορήγηση  
118. Επαγγελματική κατάρτιση (Ν.3386/2005 άρθρο 30 παρ.2)/ Ανανέωση  
119. Επαγγελματική κατάρτιση (Ν.3386/2005 άρθρο 30 παρ.2)/ Χορήγηση  
120. Επανέκδοση άδειας διαμονής λόγω αλλαγής διαβατηρίου  
121. Επανέκδοση άδειας διαμονής λόγω αλλαγής κατηγορίας  
122. Επανέκδοση άδειας διαμονής λόγω αλλαγής στοιχείων  
123. Επανέκδοση άδειας διαμονής λόγω απώλειας  
124. Επανέκδοση άδειας διαμονής λόγω καταστροφής  
125. Επανέκδοση άδειας διαμονής λόγω λανθασμένων στοιχείων  
126. Επανέκδοση άδειας διαμονής λόγω φθοράς  
127. Εποχική εργασία (Ν.3386/2005 άρθρο 16)/ Χορήγηση  
128. Εργασία για παροχή υπηρεσιών ή έργου (Ν.3386/2005, αρθ.15 & 53 έως 60)/ Έγκριση - Ανανέωση  
129. Εργασία για παροχή υπηρεσιών ή έργου (Ν.3386/2005, αρθ.15 & 53 έως 60)/ Έγκριση - Χορήγηση  
130. Εργασία με καθεστώς μερικής απασχόλησης (Ν.3386/2005, αρθ.35)/ Έγκριση - Ανανέωση  
131. Εργασία με καθεστώς μερικής απασχόλησης (Ν.3386/2005, αρθ.35)/ Έγκριση - Χορήγηση  
132. Εργασία με σχέση εξαρτημένης εργασίας (Ν.3386/2005, αρθ.15 & 53 έως 60)/ Έγκριση - Ανανέωση  
133. Εργασία με σχέση εξαρτημένης εργασίας (Ν.3386/2005, αρθ.15 & 53 έως 60)/ Έγκριση - Χορήγηση  
134. Ερευνητές (Ν.3386/2005 Π.Δ. 128/08)/ Ανανέωση  
135. Ερευνητές (Ν.3386/2005 Π.Δ. 128/08)/ Χορήγηση  
136. Κριθέντες ως αλλογενείς αλλοδαποί (Ν.3386/2005 άρθρο 91 παρ.6)/ Χορήγηση  
137. Κριθέντες ως αλλογενείς αλλοδαποί/Σύζυγος (Ν.3386/2005 Άρθρο 91 παρ.6)  
138. Κριθέντες ως αλλογενείς αλλοδαποί/Σύζυγος (Ν.3386/2005 Άρθρο 91 παρ.6)/Ανανέωση  
139. Κριθέντες ως αλλογενείς αλλοδαπώνΙ (Ν.3386/2005 άρθρο 91 παρ.6)/ Ανανέωση  
140. Λειτουργοί γνωστών θρησκειών (Ν.3386/05 Κ.Υ.Α.21535/7-11-2006)/ Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής - Ανανέωση  
141. Λειτουργοί γνωστών θρησκειών (Ν.3386/05 Κ.Υ.Α.21535/7-11-2006)/ Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής - Χορήγηση  
142. Λειτουργοί γνωστών θρησκειών (Ν.3386/2005 άρθρο 39)/ Ανανέωση  
143. Λειτουργοί γνωστών θρησκειών (Ν.3386/2005 άρθρο 39)/ Χορήγηση  
144. Μέλη Οικ.Πολίτη Ε.Ε.-Μόνιμη διαμονή (Ν.3386/2005 άρθρο 63)/ Ανανέωση  
145. Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων (Ν.3386/05 Κ.Υ.Α.21535/7-11-2006)/ Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής - Ανανέωση  
146. Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων (Ν.3386/05 Κ.Υ.Α.21535/7-11-2006)/ Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής - Χορήγηση  
147. Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων (Ν.3386/2005 άρθρο 21)/ Ανανέωση  
148. Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων (Ν.3386/2005 άρθρο 21)/ Χορήγηση  
149. Μερική απασχόληση (Ν.3386/05 Κ.Υ.Α.21535/7-11-2006)/ Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής - Ανανέωση  
150. Μερική απασχόληση (Ν.3386/05 Κ.Υ.Α.21535/7-11-2006)/ Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής - Χορήγηση  
151. Μετάκληση (α)/Δήλωση ενδιαφέροντος/Κατηγορία:Αλλιεργάτες (Ν.3386/2005 Κ.Υ.Α. 12311/9-6-2008)  
152. Μετάκληση (α)/Δήλωση ενδιαφέροντος/Κατηγορία:Εξαρτημένη εργασία (Ν.3386/2005 Κ.Υ.Α. 12311/9-6-2008)  
153. Μετάκληση (α)/Δήλωση ενδιαφέροντος/Κατηγορία:Εξαρτημένη εργασία - Αγροτική οικονομία (Ν.3386/2005 Κ.Υ.Α. 12311/9-6-2008)  
154. Μετάκληση (α)/Δήλωση ενδιαφέροντος/Κατηγορία:Εποχιακή εργασία (Ν.3386/2005 Κ.Υ.Α. 12311/9-6-2008)  
155. Μετάκληση (β)/Κατηγορία:Αλλιεργάτες (Ν.3386/2005 Κ.Υ.Α. 12311/9-6-2008)  
156. Μετάκληση (β)/Κατηγορία:Εξαρτημένη εργασία (Ν.3386/2005 Κ.Υ.Α. 12311/9-6-2008)  
157. Μετάκληση (β)/Κατηγορία:Εξαρτημένη εργασία - Αγροτική οικονομία (Ν.3386/2005 Κ.Υ.Α. 12311/9-6-2008)  
158. Μετάκληση (β)/Κατηγορία:Εποχιακή εργασία (Ν.3386/2005 Κ.Υ.Α. 12311/9-6-2008)  
159. Μετάκλητοι εκπαιδευτικοί στα μειονοτικά σχολεία Θράκης (Ν.3386/05 K.Y.A.5301/29-03-06 παρ.7.1γ)/ Ανανέωση  
160. Μετάκλητοι εκπαιδευτικοί στα μειονοτικά σχολεία Θράκης (Ν.3386/05 K.Y.A.5301/29-03-06 παρ.7.1γ)/ Χορήγηση  
161. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/05 K.Y.A.5301/29-03-06 παρ.7.1β)/Τέκνα έως 18 ετών/ Ανανέωση  
162. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 Κ.Υ.Α. 16703/10-08-2007)/Σύζυγος/ Χορήγηση  
163. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 άρθρο 43)/Σύζυγος/ Χορήγηση  
164. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/05 K.Y.A.5301/29-03-06 παρ.7.1α)/Σύζυγος/ Ανανέωση  
165. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/05 K.Y.A.5301/29-03-06 παρ.7.1α)/Σύζυγος/ Χορήγηση  
166. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/05 K.Y.A.5301/29-03-06 παρ.7.1α)/Τέκνα έως 18 ετών/ Χορήγηση  
167. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/05 K.Y.A.5301/29-03-06 παρ.7.1β)/Σύζυγος/ Ανανέωση  
168. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/05 K.Y.A.5301/29-03-06 παρ.7.1β)/Σύζυγος/ Χορήγηση  
169. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/05 K.Y.A.5301/29-03-06 παρ.7.1β)/Τέκνα έως 14 ετών/ Χορήγηση  
170. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/05 K.Y.A.5301/29-03-06 παρ.7.1γ)/Σύζυγος/ Ανανέωση  
171. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/05 K.Y.A.5301/29-03-06 παρ.7.1γ)/Σύζυγος/ Χορήγηση  
172. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/05 K.Y.A.5301/29-03-06 παρ.7.1γ)/Τέκνα έως 18 ετών/ Ανανέωση  
173. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/05 K.Y.A.5301/29-03-06 παρ.7.1γ)/Τέκνα έως 18 ετών/ Χορήγηση  
174. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/05 Π.Δ. 101/08)/Τέκνα έως 18 ετών/ Ανανέωση  
175. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/05 Π.Δ. 101/08)/Τέκνα έως 18 ετών/ Χορήγηση  
176. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 Άρθρο 33 παρ. 2)/Σύζυγος/ Ανανέωση  
177. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 Άρθρο 33 παρ.2)/Τέκνα έως 18/Ανανέωση  
178. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 Άρθρο 43)/Τέκνα έως 18 ετών/ Ανανέωση  
179. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 Κ.Υ.Α. 16343/21-07-2008)/Σύζυγος/Ανανέωση  
180. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 Κ.Υ.Α. 16343/21-07-2008)/Σύζυγος/Χορήγηση  
181. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 Κ.Υ.Α. 16343/21-07-2008)/Τέκνα έως 18 ετών/ Ανανέωση  
182. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 Κ.Υ.Α. 16343/21-07-2008)/Τέκνα έως 18 ετών/ Χορήγηση  
183. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 Κ.Υ.Α. 16703/10-08-2007)/ Τέκνα έως 18/ Χορήγηση  
184. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 Κ.Υ.Α. 16703/10-08-2007)/Σύζυγος/ Ανανέωση  
185. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 Κ.Υ.Α. 16703/10-08-2007)/Τέκνα έως 18 ετών/ Ανανέωση  
186. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 Κ.Υ.Α. 22468/14-10-08)/Τέκνα έως 18 ετών/ Ανανέωση  
187. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 Κ.Υ.Α. 22468/14-10-2008)/Σύζυγος/ Ανανέωση  
188. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 Κ.Υ.Α. 22468/14-10-2008)/Σύζυγος/ Χορήγηση  
189. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 Κ.Υ.Α. 22468/14-10-2008)/Τέκνα έως 18/ Χορήγηση  
190. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 Κ.Υ.Α. 22470/14-10-2008)/Σύζυγος/ Ανανέωση  
191. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 Κ.Υ.Α. 22470/14-10-2008)/Σύζυγος/ Χορήγηση  
192. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 Κ.Υ.Α. 22470/14-10-2008)/Τέκνα έως 18 ετών/ Ανανέωση  
193. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 Κ.Υ.Α. 22470/14-10-2008)/Τέκνα έως 18 ετών/ Χορήγηση  
194. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 Κ.Υ.Α. 5301/29-03-2006 παρ.7.1.α)/Τέκνα έως 18/ Ανανέωση  
195. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 Κ.Υ.Α. 5301/29-03-2006 παρ.7.1.β)/Τέκνα έως 18 ετών/Ανανέωση  
196. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 Κ.Υ.Α. 5301/29-03-2006 παρ.7.1α)/Τέκνα έως 18/ Χορήγηση  
197. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 Κ.Υ.Α. 5512/17-03-2008)/Σύζυγος/ Ανανέωση  
198. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 Κ.Υ.Α. 5512/17-03-2008)/Σύζυγος/Χορήγηση  
199. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 Κ.Υ.Α. 5512/17-03-2008)/Τέκνα έως 18/ Ανανέωση  
200. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 Κ.Υ.Α. 5512/17-03-2008)/Τέκνα έως 18/ Χορήγηση  
201. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 Π.Δ. 131/06)/ Σύζυγος/ Χορήγηση  
202. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 Π.Δ. 131/06)/Γέννηση στην Ελλάδα/Ανανέωση  
203. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 Π.Δ. 131/06)/Γέννηση στην Ελλάδα/Χορήγηση  
204. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 Π.Δ. 131/06)/Σύζυγος/ Ανανέωση  
205. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 Π.Δ. 131/06)/Τέκνα έως 18 ετών/ Ανανέωση  
206. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 Π.Δ. 131/06)/Τέκνα έως 18 ετών/ Χορήγηση  
207. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 Π.Δ.131/06)/Σύσταση οικογένειας στην Ελλάδα/ Ανανέωση  
208. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 Π.Δ.131/06)/Σύσταση οικογένειας στην Ελλάδα/ Αρχική χορήγηση/ Ανανέωση  
209. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 άρθρο 18)/Σύζυγος/ Ανανέωση  
210. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 άρθρο 18)/Σύζυγος/ Χορήγηση  
211. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 άρθρο 18)/Τέκνα έως 18 ετών/ Ανανέωση  
212. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 άρθρο 18)/Τέκνα έως 18 ετών/ Χορήγηση  
213. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 άρθρο 20)/Σύζυγος/ Ανανέωση  
214. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 άρθρο 20)/Σύζυγος/ Χορήγηση  
215. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 άρθρο 20)/Τέκνα έως 18 ετών/ Ανανέωση  
216. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 άρθρο 20)/Τέκνα έως 18 ετών/ Χορήγηση  
217. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 άρθρο 33)/Σύζυγος/ Χορήγηση  
218. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 άρθρο 33)/Τέκνα έως 18 ετών/ Χορήγηση  
219. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 άρθρο 36)/Σύζυγος/ Ανανέωση  
220. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 άρθρο 36)/Σύζυγος/ Χορήγηση  
221. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 άρθρο 36)/Τέκνα έως 18 ετών/ Ανανέωση  
222. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 άρθρο 36)/Τέκνα έως 18 ετών/ Χορήγηση  
223. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 άρθρο 38)/Σύζυγος/ Ανανέωση  
224. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 άρθρο 38)/Σύζυγος/ Χορήγηση  
225. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 άρθρο 38)/Τέκνα έως 18 ετών/ Ανανέωση  
226. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 άρθρο 38)/Τέκνα έως 18 ετών/ Χορήγηση  
227. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 άρθρο 39)/Σύζυγος/ Ανανέωση  
228. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 άρθρο 39)/Σύζυγος/ Χορήγηση  
229. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 άρθρο 39)/Τέκνα έως 18 ετών/ Ανανέωση  
230. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 άρθρο 39)/Τέκνα έως 18 ετών/ Χορήγηση  
231. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 άρθρο 43)/Τέκνα έως 18 ετών/ Χορήγηση  
232. Οικογενειακή επανένωση (Ν.3386/2005 αρθρα 54&55 )/ Θεώρηση Εισόδου  
233. Οικονομικά ανεξάρτητοι (Ν.3386/2005 άρθρο 36)/Σύνταξη/ Ανανέωση  
234. Οικονομικά ανεξάρτητοι (Ν3386/2005 άρθρο 36)/ Ανανέωση  
235. Οικονομικά ανεξάρτητοι (Ν3386/2005 άρθρο 36)/ Χορήγηση  
236. Παρέχεται πρόσβαση στην αγορά εργασίας (Ν.3386/05 Κ.Υ.Α.21535/7-11-2006)/ Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής - Ανανέωση  
237. Παρέχεται πρόσβαση στην αγορά εργασίας (Ν.3386/05 Κ.Υ.Α.21535/7-11-2006)/ Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής - Χορήγηση  
238. Παροχή υπηρεσιών ή έργου (Ν.3386/05 Κ.Υ.Α.21535/7-11-2006)/ Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής - Ανανέωση  
239. Παροχή υπηρεσιών ή έργου (Ν.3386/05 Κ.Υ.Α.21535/7-11-2006)/ Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής - Χορήγηση  
240. Παροχή υπηρεσιών ή έργου (Ν.3386/2005 Άρθρο 15)/ Αλλαγή σκοπού από εξαρτημένη εργασία  
241. Παροχή υπηρεσιών ή έργου (Ν.3386/2005 άρθρο 15)/ Ανανέωση  
242. Πνευματικοί δημιουργοί (Ν.3386/05 Κ.Υ.Α.21535/7-11-2006)/ Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής - Ανανέωση  
243. Πνευματικοί δημιουργοί (Ν.3386/05 Κ.Υ.Α.21535/7-11-2006)/ Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής - Χορήγηση  
244. Πνευματικοί δημιουργοί (Ν.3386/2005 άρθρο 22)/ Ανανέωση  
245. Πνευματικοί δημιουργοί (Ν.3386/2005 άρθρο 22)/ Χορήγηση  
246. Πρακτική άσκηση (Ν.3386/2005 άρθρο 34 παρ.3)/ Ανανέωση  
247. Πρακτική άσκηση (Ν.3386/2005 άρθρο 34 παρ.3)/ Χορήγηση  
248. Προσωρινή μετακίνηση από επιχείρηση για παροχή εργασίας (Ν.3386/05 Κ.Υ.Α.21535/7-11-2006)/ Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής - Ανανέωση  
249. Προσωρινή μετακίνηση από επιχείρηση για παροχή εργασίας (Ν.3386/05 Κ.Υ.Α.21535/7-11-2006)/ Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής - Χορήγηση  
250. Προσωρινή μετακίνηση από επιχείρηση τρίτης χώρας (Ν.3386/2005 άρθρο 19)/ Ανανέωση  
251. Προσωρινή μετακίνηση από επιχείριση Ε.Ε.-Ε.Ο.Χ.(Ν.3386/2005 άρθρο 18)/ Ανανέωση  
252. Προσωρινή μετακίνηση από επιχείριση Ε.Ε.-Ε.Ο.Χ.(Ν.3386/2005 άρθρο 18)/ Χορήγηση  
253. Προσωρινή μετακίνηση από επιχείριση τρίτης χώρας (Ν.3386/2005 άρθρο 19)/ Χορήγηση  
254. Σπουδές (Ν.3386/2005 Π.Δ. 101/08, άρθρο 5) Κινητικότητα εντός Ε.Ε./ Χορήγηση  
255. Σπουδές (Ν.3386/2005 Π.Δ. 101/08, άρθρο 5)/ Αλλαγή σκοπού από οικογενειακή επανένωση  
256. Σπουδές (Ν.3386/2005 Π.Δ. 101/08, άρθρο 5)/ Ανανέωση  
257. Σπουδές (Ν.3386/2005 Π.Δ. 101/08, άρθρο 5)/ Χορήγηση  
258. Σπουδές σε εργαστήρια ελεύθερων σπουδών (Ν.3386/2005 άρθρο 30 παρ.3)/ Χορήγηση  
259. Σπουδές σε εργαστήρια ελεύθερων σπουδών(Ν.3386/2005 άρθρο 30 παρ.3)/ Ανανέωση  
260. Σπουδές σε στρατιωτικές σχολές (Ν.3386/2005 άρθρο 32)/ Ανανέωση  
261. Σπουδές σε στρατιωτικές σχολές (Ν.3386/2005 άρθρο 32)/ Χορήγηση  
262. Σπουδή και γνωριμία του Αγιορείτικου βίου (Ν.3386/2005 άρθρο 41 παρ.1)/ Ανανέωση  
263. Σπουδή και γνωριμία του Αγιορείτικου βίου (Ν.3386/2005 άρθρο 41 παρ.1)/ Χορήγηση  
264. Στελέχη θυγατρικών εταιρειών εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες της "Ανώνυμος εταιρεία τσιμέντων ΤΙΤΑΝ" (Ν.3386/2005 Κ.Υ.Α. 22468/14-10-08 παρ.1α)/Ανανέωση  
265. Στελέχη θυγατρικών εταιρειών εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες της "Ανώνυμος εταιρεία τσιμέντων ΤΙΤΑΝ" (Ν.3386/2005 Κ.Υ.Α. 22468/14-10-08 παρ.1α)/Χορήγηση  
266. Συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα (Ν.3386/2005 άρθρο 34 παρ.1 & 2)/ Χορήγηση  
267. Σύζυγο Έλληνα πολίτη (Ν.3386/2005 άρθρο 62)/Διαζύγιο/ Ανανέωση  
268. Σύζυγο Έλληνα πολίτη (Ν.3386/2005 άρθρο 62)/Θάνατος/ Ανανέωση  
269. Σύζυγο Έλληνα πολίτη (Ν.3386/2005 άρθρο 62)/Καταγγελία/ Ανανέωση  
270. Σύζυγο Έλληνα πολίτη (Ν.3386/2005 άρθρο 63)/Αρχική Χορήγηση/Ανανέωση  
271. Σύζυγο Πολίτη Ε.Ε. (Ν.3386/2005 Π.Δ. 106/07 άρθρα 11 & 12)/Διαζύγιο/ Ανανέωση  
272. Σύζυγο πολίτη Ε.Ε.(Ν.3386/2005 Π.Δ. 106/07 άρθρα 11 & 12)/Θάνατος/ Ανανέωση  
273. Σύζυγο πολίτη Ε.Ε.(Ν.3386/2005 Π.Δ. 106/07 άρθρα 11 & 12)/Καταγγελία/ Ανανέωση  
274. Σύζυγος Έλληνα (Ν.3386/2005 άρθρο 61)/ Χορήγηση  
275. Σύζυγος Έλληνα πολίτη (Ν. 3386/2005 Άρθρο 62)/Αναχώρηση Έλληνα/ Ανανέωση  
276. Σύζυγος Έλληνα πολίτη (Ν.3386/2005 άρθρο 61)/Διακοπή έγγαμης συμβίωσης/ Ανανέωση  
277. Σύζυγος ομογενούς (Ν.3386/2005 άρθρο 60 παρ.5)/ Ανανέωση  
278. Σύζυγος ομογενούς (Ν.3386/2005 άρθρο 60 παρ.5)/ Χορήγηση  
279. Σύζυγος πολίτη Ε.Ε. (Ν.3386/2005 Π.Δ. 106/07 Άρθρα 11 & 12)/Αναχώρηση πολίτη Ε.Ε./ Ανανέωση  
280. Σύζυγος πολίτη Ε.Ε. (Ν.3386/2005 Π.Δ. 106/07 Άρθρα 11 & 12)/Παρεκκλίσεις/ Ανανέωση  
281. Σύζυγος πολίτη Ε.Ε. (Ν.3386/2005 Π.Δ. 106/07 Άρθρο 9)/Ανανέωση  
282. Σύζυγος πολίτη Ε.Ε. (Ν.3386/2005 Π.Δ. 106/07 Άρθρο 9)/Χορήγηση  
283. Τέκνα πολίτη Ε.Ε. (Π.Δ.106/07, Άρθρο 17)/Ανανέωση  
284. Τέκνα πολίτη Ε.Ε. (Π.Δ.106/07, Άρθρο 17)/Αρχική χορήγηση/Ανανέωση  
285. Τέκνα πολίτη Ε.Ε. (Π.Δ.106/07, Άρθρο 17)/Παρεκκλίσεις/Ανανέωση  
286. Τέκνο Έλληνα πολίτη (Ν.3386/2005 Άρθρο 63)/ Αρχική χορήγηση/ Ανανέωση  
287. Τέκνο συζύγου Έλληνα (Ν.3386/2005 Άρθρο 62)/Ανανέωση  
288. Τέκνο συζύγου Έλληνα (Ν.3386/2005 άρθρο 61)/ Ανανέωση  
289. Τέκνο συζύγου Έλληνα (Ν.3386/2005 άρθρο 61)/ Χορήγηση  
290. Τέκνο συζύγου πολίτη Ε.Ε. (Ν.3386/2005 Π.Δ.106/07 Άρθρα 11 & 12)/Ανανέωση  
291. Τέκνο συζύγου πολίτη Ε.Ε. (Ν.3386/2005 Π.Δ.106/07 Άρθρο 9)/Ανανέωση  
292. Τέκνο συζύγου πολίτη Ε.Ε. (Ν.3386/2005 Π.Δ.106/07, άρθρο 9)/Χορήγηση  
293. Υπηρετικό προσωπικό Διπλ. Αποστολών (Ν.3386/2005 άρθρο 37 παρ.1 & 2)/ Ανανέωση  
294. Υπηρετικό προσωπικό Διπλ. Αποστολών (Ν.3386/2005 άρθρο 37 παρ.1 & 2)/ Χορήγηση  
295. Υπότροφοι (Ν.3386/2005 άρθρο 34 παρ.1 & 2)/ Ανανέωση  
296. Υπότροφοι (Ν.3386/2005 άρθρο 34 παρ.1 & 2)/ Χορήγηση  
297. Υπότροφοι ιδρύματος Fullbright (Ν.3386/2005 Κ.Υ.Α.16703/10/08/07/ Ανανέωση  
298. Υπότροφοι ιδρύματος Fullbright (Ν.3386/2005 Κ.Υ.Α.16703/10/08/07/ Χορήγηση  
299. Φοιτητές σε σχολές χειριστών Α/Φ εγκεκριμένες από ΥΠΑ (Ν.3386/2005 Κ.Υ.Α. 11762/17-06-08)/Ανανέωση  
300. Φοιτητές σε σχολές χειριστών Α/Φ εγκεκριμένες από ΥΠΑ (Ν.3386/2005 Κ.Υ.Α. 11762/17-06-08)/Χορήγηση  
301. Χήρα ομογενούς (Ν.3386/2005 άρθρο 60 παρ.5)/ Ανανέωση  
302. Χήρα ομογενούς (Ν.3386/2005 άρθρο 60 παρ.5)/Χορήγηση