ΕΣΠΑ: «Ώθηση» σε μικρές επιχειρήσεις

                                                                           business

                                                                                                                       Ευκαιρίες χρηματοδότησης

 

Ενίσχυση σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με ποσά από 15.000€ έως 200.000€ εξασφαλίζει το ΕΣΠΑ, μέσω του προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές».

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί στις 20 Μαϊου.

Το πρόγραμμα θα ενισχύσει υφιστάμενες πολύ μικρές καιμικρέςεπιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμενους στρατηγικούς τομείς:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Υλικά / Κατασκευές
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν:

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
 • Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους οκτώ στρατηγικούς τομείς   προτεραιότητας και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.

Επιδοτούνται με ποσό 15.000€ έως 200.000€. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Συνολικά θα διατεθούν 130 εκ.€. Ποσοστό 10% του προϋπολογισμού της δράσης θα διατεθεί αποκλειστικά για τιςνέεςπολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, ενώ το 90% θα διατεθεί για τιςυφιστάμενεςπολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Με βάση τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και συγκεκριμένα: Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ωςμικρήεπιχείρησηορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ωςπολύ μικρή επιχείρησηορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ (βλ. Παράρτημα ΙΙ).

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

Οι προτάσεις θα υποβάλλονται μέχρι τις 20/5/201 ακολουθώντας διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων www.ependyseis.gr/mis. Δεν κατατίθεται φυσικός φάκελος με τεκμηρίωση (δικαιολογητικά) κατά τη φάση της υποβολής. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μετά την αξιολόγηση και την προσωρινή βαθμολογική κατάταξη και μόνον για τα δυνητικά εντασσόμενα επενδυτικά σχέδια.

Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τις ακόλουθες δαπάνες:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Άϋλες Δαπάνες
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 12.000,00€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες: "Λύνεται" - Ορνός Μύκονος ( 22890-28420, www.lynetai.gr)

Πηγή φωτογραφίας: freedigitalphotos.net