Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ

                                                                                   

ID 100387006

 Αξιοποιήστε τώρα την ευκαιρία! 

 

 Τουριστικές επιχειρήσεις, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που θέλουν να εργαστούν ως αυτοαπασχολούμενοι, νεοφυείς επιχειρήσεις, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που θέλουν να στραφούν σε νέες αγορές, συγκαταλέγονται ανάμεσα στις τέσσερις νέες δράσεις του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

 • Η δράση για την «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» αφορά ανέργους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης. Το διάστημα υποβολής προτάσεων είναι από τις 8 Μαρτίου έως και τις 15 Απριλίου, ενώ η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών 8 Μαρτίου 2015. Οι ενδιαφερόμενοι επιδοτούνται έως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση, έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων, έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσότερων ατόμων. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών. Όσον αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια του ενδιαφερόμενου κατά το 2015 θα πρέπει να είναι έως 20.000 ευρώ, ενώ στην περίπτωση οικογένειας το οικογενειακό δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 35.000 ευρώ.
 • Η δράση για τη «Νεοφυή Επιχειρηματικότητα» αφορά φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, τα οποία είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης είναι 120 εκατομμύρια ευρώ και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επιδοτούνται με ποσά από 15.000 έως και 60.000 ευρώ, για τη σύσταση επιχείρησης σε τομείς όπως:
 1. Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων
 2. Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 3. Υλικά/Κατασκευές
 4. Εφοδιαστική Αλυσίδα
 5. Ενέργεια
 6. Περιβάλλον
 7. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας.
 8. Υγεία
 • Η τρίτη δράση για την «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» έχει συνολικό προϋπολογισμό 130 εκατομμύρια ευρώ. Απευθύνεται σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους οκτώ τομείς που αναφέρθηκαν ήδη. Οι επιχειρήσεις επιδοτούνται με ποσά από 15.000 έως και 200.000 ευρώ και η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών, η οποία προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας το 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

 Επιλέξιμες δαπάνες 

 • -         Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος, μηχανήματα και εξοπλισμός.
 • -         Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος.
 • -         Ανάπτυξης και Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 • -         Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • -         Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών
 • -         Επιχειρήσεων Joint-Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα και υπηρεσίες.
 • -         Πιστοποίηση και τυποποίηση τελικών προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα.
 • -         Μισθολογικό κόστος εργαζομένων.

Προσοχή! Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες, μόνο εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί μετά τις 11 Φεβρουαρίου 2016.

 • Η τέταρτη δράση για την «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» έχει προϋπολογισμό 70 εκατομμύρια ευρώ και απευθύνεται σε υφιστάμενες και μικρές και πολύ μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις που έχουν μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2015 κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις. Οι νέες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν συσταθεί, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Οι επιδοτήσεις κυμαίνονται από 15.000 έως και 150.000 ευρώ και καλύπτουν το 40% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ προσαυξάνονται κατά 10%, φτάνοντας έως 50% στην περίπτωση πρόσληψης προσωπικού.

 Επιλέξιμες δαπάνες

 

 • -         Μισθολογικό κόστος εργαζομένων.
 • -         Αυτοκινούμενα μεταφορικά μέσα, σκάφη θαλάσσης και ποδήλατα κάθε μορφής που προορίζονται για εκμίσθωση.
 • -         Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης.
 • -         Δαπάνες προώθησης και προβολής.
 • -         Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος, μηχάνημα και εξοπλισμός.
 • -         Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος.
 • -         Ανάπτυξης και Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.

 

Αξιοποιήστε και εσείς τις ευκαιρίες του ΕΣΠΑ. Υποβάλλετε τη δικιά σας πρόταση σε ένα από τα τέσσερα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που άνοιξαν. 

Επικοινωνήστε με τους ανθρώπους του «Λύνεται» στη Μύκονο, τώρα! 

 Πηγή φωτογραφίας: FreeDigitalPhotos.net