housemoney

Πώς θα σώσετε το σπίτι σας; 

 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας υποχρεώνει τις τράπεζεςνα αποστείλουν χιλιάδες επιστολές σε όλους τους δανειολήπτες που έχουν δάνεια σε καθυστέρηση. Όσοι δεν ανταποκριθούν θα χαρακτηριστούν «μη συνεργάσιμοι», κινδυνεύοντας να δουν το σπίτι τους να βγαίνει στο «σφυρί». Όσοι ανταποκριθούν, μπορούν με τη βοήθεια ενός ειδικού συμβούλου, να βρουν τη λύση διεκδικώντας έναν διακανονισμό στα… μέτρα τους.

  1. Τι είναι η αναδιάρθρωση οφειλών;

Είναι το αποτέλεσμα της διαδικασίας αξιολόγησης του δανειολήπτη που έχει δάνειο σε καθυστέρηση και της διαπραγμάτευσης του με την τράπεζα, με στόχο να επέλθει συμφωνία για ρύθμιση και να αρχίσει να το αποπληρώνει με νέες συμφωνίες για δόσεις,  πάγωμα, περίοδο χάριτος, μερική διαγραφή οφειλών, ή αν τελικά κριθεί οριστικά ως «μη εξυπηρετούμενο» να ακολουθείται η δικαστική οδός.

         2  Ποιους αφορούν οι νέες ρυθμίσεις;

Αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπαπου είτε βρίσκονται σε αρχικό στάδιο καθυστέρησης (1 έως 89 ημέρες), είτε έχουν δάνεια που χαρακτηρίζονται ως μη εξυπηρετούμενα (άνω των 90 ημερών), είτε έχουν δάνεια που βρίσκονται σε οριστική καθυστέρηση. Στη λύση δεν λαμβάνονται υπόψη μόνο τα δάνεια, αλλά και τα χρέη σε ασφαλιστικά ταμεία, εφορία, ακόμη και προμηθευτές.

         3. Τι λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση του δανειολήπτη;

Λαμβάνονται υπόψη οι λεγόμενες «εύλογες δαπάνες διαβίωσης», αν έχει χαρακτηριστεί ως «συνεργάσιμος δανειολήπτης» ή όχι, σειρά  εξατομικευμένων κριτηρίων ανά δανειολήπτη, αλλά και ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης που θα υποβληθεί από τον ίδιο, αν πρόκειται για επαγγελματία ή επιχείρηση.

         4. Τι εννοούμε όταν λέμε «εύλογες δαπάνες διαβίωσης»;

Είναι το μηνιαίο σύνολο των δαπανών που λειτουργεί ως σημείο αναφοράς, ώστε να αξιολογείται η δυνατότητα κάθε οφειλέτη να εξυπηρετεί τις δανειακές του υποχρεώσεις, με βάση το εισόδημά του και αφού καλύψει πρώτα τις ανάγκες διαβίωσής του. Παρέχει στους δανειολήπτες ένααξιόπιστο εργαλείο διαπραγμάτευσηςκαι διευκολύνει την εξυπηρέτηση του δανείου τους, με βάση τις πραγματικές τους δυνατότητες. Ενδεικτικά για μία τετραμελή οικογένεια τα ποσά που χρειάζεται για να ζει αξιοπρεπώς και να καλύπτει τις απολύτως βασικές ανάγκες της φτάνει το ποσό των1.347,00€χωρίς σε αυτό το ποσό να υπολογίζονται οι φόροι και η δαπάνη στέγασης (ενοίκιο ή δόση δανείου).

         5. Ποιος χαρακτηρίζεται ως «συνεργάσιμος δανειολήπτης»;

Εκείνο ο οφειλέτης που ανταποκρίνεται στις έγγραφες προσκλήσεις της Τράπεζας και παράσχει πληροφορίες σχετικά με την οικονομική, οικογενειακή, επαγγελματική και περιουσιακή του κατάσταση και ανταποκρίνεται με συνέπεια στο σχέδιο ρύθμισης που θα συμφωνηθεί. Όσοι χαρακτηριστούν από τις τράπεζες ως μη συνεργάσιμοι, θα είναι αυτοί που θα κινδυνεύσουν με πλειστηριασμούς ακινήτων και νομικά μέτρα εναντίον τους.

        6. Τι εννοούμε όταν λέμε εξατομικευμένα κριτήρια ανά δανειολήπτη;

Εννοούμε όλα αυτά τα στοιχεία που μπορούν να συμβάλλουν στην αξιολόγηση κάθε δανειολήπτη ξεχωριστά και ενδεικτικά αφορούν: το ιστορικό της συναλλακτικής του σχέσης με την τράπεζα, το συνολικό ύψος των χρεών, τη σημερινή ικανότητα του δανειολήπτη να αποπληρώσει τις οφειλές του, την προβλεπόμενη στο άμεσο μέλλον ικανότητα αποπληρωμής των οφειλών, την εμπορική αξία των προσημειωμένων ακινήτων, την προσθήκη νέων πρόσθετων εξασφαλίσεων, κ.ο.κ.

        7.  Τι λαμβάνεται υπόψη σε ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης Επιχείρησης / Επαγγελματία

Τα οικονομικά στοιχεία και οι δυνατότητες της επιχείρησης, η ύπαρξη ρεαλιστικού επιχειρηματικού σχεδίου, οι παρεχόμενες εξασφαλίσεις κ.λπ. Η Τράπεζα μπορεί να παράσχει την αιτούμενη ρύθμιση ή/και διαγραφή, αν αξιολογήσει θετικά την ικανότητα του αιτούμενου να ανταπεξέλθει στις μετά τη ρύθμιση υποχρεώσεις και να καταστεί βιώσιμος. Συνεπώς, βασική προϋπόθεση της όποιας ρύθμισης είναι η αποδεδειγμένη δυνατότητα αποπληρωμής, έστω και μέρους των ανειλημμένων υποχρεώσεων.

        8.  Τι είναι οι προτάσεις οριστικής ρύθμισης;

Οι προτάσεις οριστικής ρύθμισης πρέπει να εξετάζονται με μεγάλη προσοχή, κατά κύριο λόγο δεν τις θεωρούμε ενδεδειγμένες με το σημερινό τραπεζικό και οικονομικό «γίγνεσθαι», πλην ειδικών περιπτώσεων. Περιλαμβάνουν: Εθελοντική Παράδοση Ενυπόθηκου Ακινήτου. Μετατροπή σε Χρηματοδοτική Μίσθωση. Πώληση και Ενοικίαση. Μεταβίβαση / Πώληση του δανείου, ή του αναπροσαρμοσμένου υπολοίπου ( η μεταβίβαση του δανείου σε άλλο ίδρυμα, πιστωτή ή χρηματοδοτικό σχήμα). Ανταλλαγή με στεγαστικό δάνειο μικρότερης αξίας. Ρευστοποίηση Εξασφαλίσεων. Μετοχοποίηση οφειλής.

       9. Υπάρχουν προθεσμίες που πρέπει να τηρώ;

Στον Κώδικα Δεοντολογίας τίθενται σφικτά χρονοδιαγράμματα ανταπόκρισης του δανειολήπτη (προθεσμία15 ημερώναπό την παραλαβή Α’ επιστολής της τράπεζας ορίζεται στις περισσότερες περιπτώσεις). Προβλέπονται επίσης, πέντε συγκεκριμένα στάδια για την έναρξη της διαδικασίας επίλυσης των καθυστερήσεων:

Στάδιο 1: Επικοινωνία με τον δανειολήπτη.

Στάδιο 2:  Συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών.

Στάδιο 3:  Αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων.

Στάδιο 4:  Πρόταση των κατάλληλων λύσεων στον δανειολήπτη.

Στάδιο 5:  Διαδικασία εξέτασης ενστάσεων.

Η συνολική διάρκεια των συζητήσεων για την επίτευξη κοινής αποδοχής λύση διαρκεί το πολύέξι μήνες. Η πρόταση ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης δεν γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή από τον δανειολήπτη, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να την απορρίψει, να αντιπροτείνει άλλη ή να υποβάλει ένσταση. Ο δανειολήπτης πρέπει να απαντήσει θετικά ή αρνητικά δεκαπέντε  ημέρες μετά.Η απόφαση επί τυχόν ενστάσεων του δανειολήπτη ορίζεται ότι θα πρέπει να εκδίδεται το αργότεροσε τρεις μήνες.

           10. Να διαπραγματευθώ μόνος μου ή με τη βοήθεια ειδικού;

Το καλύτερο που έχει να κάνει κανείς, είναι να ζητήσει τη συνδρομή ειδικών συμβούλων και πιστοποιημένων διαμεσολαβητών για να αναλάβουν αυτοί την καλύτερη δυνατή αναδιάρθρωση των δανείων σας. Ααπαιτείται εμπειρία στις διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες για να υπάρξει ένα καλό αποτέλεσμα. Με μία καλή και τεκμηριωμένη παρουσίαση των αναγκών και των σημερινών δυνατοτήτων του ο κάθε δανειολήπτης δημιουργεί έναδυνατό εργαλείο διαπραγμάτευσηςμε την τράπεζα και συγχρόνωςπροστατεύει τα δικαιώματα τουως δανειολήπτης ή εγγυητής.

 

Πηγή φωτογραφίας: FreeDigitalphotos.net